Põlevkivituhk

Tuhka kasutades panustad ringmajandusse

Looduslik ja mitmekülgne materjal

Põlevkivi põlemisel tekib mitmekesise mineraalkoostisega tuhk, mida saab kasutada põldude saagikuse suurendamiseks, ehitusmaterjalide tootmiseks ja mitmel muul otstarbel.

Neli võimalust, kuidas kasutada põlevkivituhka

Põllumajanduses

Loob taimedele paremad kasvutingimused ja suurendab põldude saagikust

Ehitusmaterjalide tootmises

Sobib ehitusmaterjalide koostisosaks

Ammendunud nafta- jagaasimaardlate sulgemisel

Tuha põhjal valminud materjal takistab süsihappegaasi pääsemist puuraukudest atmosfääri

Pinnase toestus

Tuhk on aluseks Narva lähistel asuvale tuulepargile

Põlevkivituha kasutusvõimalusi võib leida ka väljaspool Eestit

Põletatud põlevkivi on REACH-määruse kohaselt kemikaal ja on registreeritud Euroopa Kemikaaliameti andmebaasis, mis lubab tuha transportimist Euroopa Liidu piires (REACH-registreerimisnumber: 01-2119703178-42-0002).

2018. aastal arvati põlevkivituhk ohtlike jäätmete hulgast välja. Tänu sellele saab põlevkivituhka senisest rohkem taaskasutada ja leida sellele täiendavaid kasutusvõimalusi väljaspool Eestit.

Põlevkivituha kasutusvaldkonnad

Ehitusmaterjalide tootmisel

Põlevkivituhka kasutatakse tsemendi koostisosana, gaasbetoonplokkides, lisandina betoonis (ka allmaatäitmise segudes) ja kuivades ehitussegudes. Põletatud põlevkivi kvaliteedi määrab Eesti Vabariigi standard EVS 927:2018. Tutvu ka ehitusliku põletatud põlevkivi vastavustunnistusega »

- Põlevkivituhk betoonilisandina »

Teedeehitusel

Põlevkivituhk sobib pehme pinnase mass-stabiliseerimiseks ning maanteede, raudteede ja torujuhtmete vundamentide ehitamiseks.

Sadamates

Sadamate laiendamiseks ja saastatud pinnase mass-stabiliseerimiseks.

Põllumajanduses

Happeliste muldade neutraliseerimiseks ning põldude ja rohumaade kasvupinnase parandamiseks. Põlevkivituhk aitab põldude saagikust suurendada.

Plastitööstuses

Põlevkivituhk sobib täitematerjaliks.

Ökoloogilistes projektides

Näiteks energiatootmises tekkiva CO2 ja väävli sidujana.

Kontakt

Riho Merila

Kütuste kaupleja