Taastuvenergia allikad

Eesti suurimad taastuvenergia tootjad

Toodame elektrit tuulest, veest, biomassist ja olmejäätmetest, mida prügilasse ladestamise asemel põletame. Taastuvate energiaallikate kasutamine aitab hoida Eesti keskkonda. Samuti uurime võimalusi päikeseenergia tootmiseks.

Meil on mitmekesine tootmisportfell

Toodame energiat taastuvatest allikatest:

Tuul

Meil on Eestis ja Leedus 22 tuuleparki.

Päike

Kokku on meil Eestis ja Poolas 38 päikeseparki.

Biomass

Biomassi kasutame neljas koostootmisjaamas Eestis ja Lätis.

Segaolmejäätmed

Toodame soojust ja elektrit segaolmejäätmetest.

Vesi

Toodame hüdroelektrienergiat väikeses hüdroelektrijaamas.

Puhas keskkond tulevastele põlvedele

Usume, et meil on suurem vastutus kui lihtsalt taastuvelektri tootmine. Soovime tagada puhtama keskkonna ja aidata vähendada süsinikujalajälge üle maailma. Mida rohkem on taastuvenergia tootjaid ja tarbijaid, seda vähem paiskub atmosfääri süsihappegaasi.

Arendame taastuvenergiat, et tulevikus oleks meil kõigil piisavalt taastuvatest allikatest toodetud elektrit. Rohelise energia kasutamise laiendamine ning selle kasutamine näiteks transpordis, elamumajanduses või põllumajanduses, on lihtsaim viis CO2 emissiooni vähendamiseks.